Bezpłatna Wizja lokalna


Informacje zebrane podczas wizji lokalnej na działce klienta są niezbędne do odpowiedniego doboru modelu oczyszczalni oraz określenia optymalnego rozwiązania dla pozbycia się oczyszczonej wody pościekowej. Na spotkaniu omówimy wymagane dokumenty oraz zgłoszenia.

Podczas wizyty na działce określamy:

 • Czy teren jest płaski, czy występuje różnica poziomów

 • Czy ukształtowanie działki, odległości od studni, budynków, ogrodzenia umożliwiają montaż wg. przepisów

 • Czy rodzaj gruntu jest odpowiedni -wykonujemy odwiert geotechniczny

 • Czy występują wody gruntowe oraz określamy ich głębokość

 • Głębokość oraz liczbę wyjść kanalizacyjnych z budynku

 • Miejsce osadzenia oczyszczalni (teren zielony, ciąg komunikacyjny pieszy lub samochodowy)

 • Miejsce oraz rodzaj pozbycia się oczyszczonej wody pościekowej

 • Media biegnące w gruncie (woda, prąd, gaz, dreny, rynny itp)

 • Wielkość i rodzaj koparki mogącej wjechać na działkę


Podczas wizyty na działce wyceniamy również całkowity koszt montażuBezpłatny Projekt


      Projekt jest ważnym elementem podczas budowy  Przydomowej Oczyszczalni Ścieków. Nasza firma w trosce o dobro Naszych klientów świadczy usługi kompleksowe. Dlatego profesjonalną dokumentacja w celu uzyskania zgody na budowę zajmiemy sie My. Oszczędność czasu oraz nerwów przy poprawianiu zgłoszeń - gwarantowana.

Wymagane dokumenty:

 • Druk zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wydział budownictwa Starostwa Powiatowego)

 • Mapa zasadnicza działki z naniesioną projektowaną oczyszczalnią (Wydział Geodezji)

 • Dokumentację techniczną oczyszczalni wraz z certyfikatem 

 • Zaświadczenie z wodociągów o braku możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej

 • OPCJONALNIE: Jeżeli w promieniu 30m od planowanego rozsączu wody pościekowej znajduje się studnia należy uzyskać oświadczenie właściciela studni świadczące, że woda nie jest do celów konsumpcyjnych

      Zgłoszenie wraz z zebranymi dokumentami należy złożyć w starostwie Powiatowym przynajmniej 21 dni przed planowanym montażem. Jeżeli ze zgłoszeniem nie złożymy wszystkich wymaganych dokumentów lub błędnie wypełnione to właściwy organ wyda postanowienie zobowiązujące do jego uzupełnienia/poprawienia w określonym terminie. Wydanie takiego postanowienia przerywa 21-dniowy okres przewidziany na wniesienie sprzeciwu. Ponownie rozpoczyna się on w dniu następującym po tym, w którym zgłoszenie zostało uzupełnione. W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zostanie wydana decyzja o sprzeciwie

      Brak sprzeciwu w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku oznacza, że otrzymaliśmy zgodę na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków (tzw. „milcząca zgoda”). Zgoda jest ważna przez okres 2 lat (licząc od daty wskazanej jako termin rozpoczęcia robót).Montaż   koparki


     Nasze wieloletnie doświadczenie w montowaniu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków gwarantuje dobór najlepszego możliwego rozwiązania do panujących warunków gruntowych na działce inwestora. Indywidualne podejście do każdej kolejnej instalacji skutkuje 100% zadowoleniem klientów. Każdy montaż jest poprzedzony bezpłatną wizją lokalną na której dokonujemy odwiertu geotechnicznego. Po sprawdzeniu warunków gruntowych dopasowujemy optymalne rozwiązanie na pozbycie się oczyszczonej wody pościekowej. Nasze rozwiązania sprawdzają się również w przypadku trudnych warunków gruntowych np. wysokie wody gruntowe, słabo przepuszczalny grunt. Oczyszczalnie montujemy w terenach zielonych, ciągach komunikacyjnych pieszych oraz obciążonych ruchem samochodowym. W zależności od wielkości działki, kształtu i zabudowań dobieramy rodzaj oraz wielkość koparki (koparki mini, midi oraz kołowe koparko-ładowarki). Likwidujemy stare szamba (zasypujemy, skuwamy itd.) Montujemy również zbiorniki na zagospodarowanie wody deszczowej, przepompownie, studnie wodomierzowe, szamba. Wykonujemy odwodnienie z rynien oraz drenaże.